Телефон : +7 (7132) 740 440

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ПОРТАЛЫ

Баумастер

"Ақтөбе" индустриялықаймағында лак-бояу өнімдеріншығаратынзауыташылды.

Индустриалдыаймақтаашылғанжобақұны  - 320 миллион теңге.  Шараға "Ақтөбе" ӘКК басқарматөрағасы Руслан Мамуновжәнеқаланыңқұрметтіазаматтарықатысты. "Зауыттажылына 5 мың тонна бояужасалады. 15 адамжұмыспенқамтылады. Бұлжобаныңерекшелігісол - судисперсиялықбояуларевропалықжәнеамерикалықжаңа технология бойыншадайындалады. Өндірістолықтайавтоматтандырылған. Бояужасаукезіндеқоршағанортағазияндызаттар мен шаңбөлінбейді, өйткені, шаңдыфильтрлеужүйесіорнатылады. Шикізатретінде  қазақстандық кальций карбонаты жәнееуропалық стирол-акрилат полимер қолданылады. ӨнімдіҚазақстанжәнеРесейнарығынашығаружоспарда бар", - депхабарлады "Ақтөбе" ӘКК-ніңбаспасөзқызметі.


Кәсіпкерлерсұранысартадыдегенсенімде. "Болгарияның София қаласындаосындайүшзауытымыз бар. Біздіңөнімнеміссапасынасай, экологиялық таза, сондықтан, жылөткенсайынбіздіңбояуғасұранысартыпкеледі. Тауарымыздықазір Сербия, Македония, Молдавия секілдіБалқантүбегіелдерінежөнелтіпотырмыз. Қазақстанда да өнімгесұранысболадыдепойлаймын", - деді "СТРОМ-21" компаниясының директоры Николай Георгиев.

 

 

 

 
 
 
 
 

 inform.kz

Жариялау күні: 2019-07-10 10:28:00