АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ПОРТАЛЫ

«Ақтөбе» индустриялық аймағы

ИндустриалдықаймақРесейФедерациясының (Орынбороблысы) шекарасынан 97 км-де, қалаорталығынан 5 км-де, "БатысЕуропа - БатысҚытай" тасжолында, Ақтөбеқаласыныңөнеркәсіптікаймағындаорналасқан. ИндустриалдықаймақтаИАсыртқышекарасынадейінжәнеИАорталықосьібойыншадайынөнеркәсіптікинфрақұрылым (т/ж, автожол, газқұбыры, электржелісі, ОВЛС) бар.  Инфрақұрылымғақосылу - тегін.  Пайдаланылғанқызметтердітөлеу - есепкеалуаспабыбойынша.  ИАбасқарушыкомпанияменжекешартбойыншаинфрақүрылымғақызметкөрсетугежұмсалатыншығындар. Индустриалдықаймақтыңинфрақұрылымыпайдалануғаберілдіжәнежобабойыншажеручаскесінорналастыруғаберугедайын. ИАқатысушысы - өзқаражатыесебіненөзініңжеручаскесінде (сатыпалынған/жалғаалынған) инфрақұрылымнысандарынжасайды.

Индустриалдықаймақтыңалаңы - 200 га

Индустриалдықаймақтыңнегізгіартықшылықтары:

 1. дайынөнеркәсіптікинфрақұрылым;
 2. энергия ресурстарынатөменгі тариф;
 3. инвесторларалдындағыикемділік;
 4. қолайлыкөліклогистикасы;
 5. "біртерезе" қағидатыбойыншажобалардықолдау;

Индустриалдықаймақтыбасқару

Индустриалдықаймақтыбасқару органы Инвестициялық Даму Басқармасы (ИДБ), «СПК Актобе» АҚ және «УКИЗ» ЖШС (УКИЗ-"Ақтөбе" индустриалдықаймақтыбасқарукомпаниясы), «СПК «Актобе» АҚ еншілескомпаниясыболыптабылады.

Инвестициялықжобакелесішарттарғажауапберуітиіс:

 1. Еңбектіңжоғарғыөнімділігінжәнеэкологиялықталаптардықамтамасызететінзаманауитехнологиялардыжәнежабдықтардықолдану;
 2. Өнімдердің/қызметтердіңбәсекегеқабілеттілігі;
 3. Өнімдердің/қызметтердіңэкспортқабағдарлануынемесеимпорттыңорнынбасуы;
 4. Аймақтағыаналогтықөнімніңболмауы;
 5. Жақсытәжірибежәнежобалықкомпанияныңбеделі;
 6. Жобанытолықкөлемдеқаржыландырукөзініңболуы.

ИА маңыздықызметтүрлері:

 1. Мұнайжәне газ жасау;
 2. мұнай газ машина жасау
 3. мұнай газ сервисі
 4. тау-металлургиялықкешен;
 5. химия өнеркәсібі;
 6. құрылысматериалдарынөндіру;
 7. көліклогистикасы;
 8. "Ақтөбе" ИА кәсіпорнынаарналғансервистікқызметтер.

Индустриалдықаймақтыңқатысушысыретіндемақұлдаужәнетіркеупроцедуралары

Жобаныпайдалануғаіскеқосқаннанкейін:

Жалғаалуқұныжеручаскесініңкадастрлыққұнынан 1/20 формула бойынша плюс тиістіжылғабелгіленгенжерсалығыныңмөлшерлемесібойыншабелгіленеді.

Жалғаалуқұнықосалқыжалгерлікшартынжасағанкүнібелгіленгенжеручаскесініңкадастрлыққұнынан 1/20 формула бойынша плюс тиістіжылғабелгіленгенжерсалығыныңмөлшерлемесібойыншабелгіленеді - шамамен 965 мыңтеңге /1га/жыл.

Жеручаскесінсатыпалуқұныжеручаскесінсатыпалу-сатушартынжасағанкүніжеручаскесініңкадастрлыққұныбойыншабелгіленеді - шамамен 19,3 млн.т /1га.

ИА қатысушысына-инвесторынаарналғанақпарат

ИА қатысушысы - өзқаражатыесебіненөзініңжеручаскесінде (сатыпалынған/жалғаалынған) инфрақұрылымнысандарынжасайды. Жобаныіскеқосқанғадейін (4 жылданкөпемес):

ИА қатысушарттары

Индустриалдықаймақтыңқатысушысынақойылатынталаптаржәне ИА аймағындаорналастыруғақатысушылардыңинвестициялықжобаларыніріктеукритериясы.

Жобағақойылатыннегізгіталаптар:

 1. ИА қатысушысыретіндеөзінтіркеутуралы ИИДБ өтініш беру;
 2. басқарушыкомпнаияныңтиістіқұжаттардықарастыруы: ИА орналастыруүшінжобаныңмаңыздылығы, Қазақстанныңиндусрияландырукартасыныңталаптарынасәйкес болу, жеручаскесініңсұралатынаймағныңинвестициялықжобаныңқажеттіліктеріненегізділігі, Ақтөбеоблысыныңаумағындааналогтықөнімніңөндірілмеуі;
 3. жобабойыншанұсқауларалуүшінөңірліккоординациялықкеңеске (ӨАК) сұрақтаренгізу;
 4. ӨАК оңұсынысбергенжағдайдажобаны «ӘКК «Актобе» АҚ-ғажобаныбекітутуралымәселеніұсыну;
 5. ӘКК ДК, ИИДБ оңшешімқабылдағанжағдайда ИА раумағындаөтінішберушіжәнебасқарушы компания инвестициялықжобаныжүзегеасырушартынақолқоютиісмерзімдікөрсетіпөтінішберушіге оферта жібереді;
 6. жердіжалғаалу - тегін;
 7. жерсалығы –101 мың KZT /1 га /жыл;
 8. Инвестициялықкелісімшартбойыншаміндеттемелердіорындағаннанкейін (нысандыпайдалануғаіскеқосужәнеөнімдердішығарудыбастау), ИА қатысушысыжеручаскесінсатыпалуғанемесеұзақмерзімбойынажалғаалуғақұқылы;
 9. Жобаныжүзегеасырукестесіорындалмағанжағдайдажеручаскесіқолданыстаншығарылады;
 10. Мемлекетинфрақұрылымдықамтамасызетеді (т/ж, автожол, газ құбыры, электржелісі, ОВЛС) бар. Инфрақұрылымғақосылу - тегін;
 11. Пайдаланылғанқызметтердітөлеу - есепкеалуаспабыбойынша;
 12. ИА басқарушыкомпанияменжекешартбойыншаинфрақүрылымғақызметкөрсетугежұмсалатыншығындар;
 13. Бастапқыдажеручаскесі ИА қатысушысына 49 жылғадейінжалғаберіледі;
 14. Инвестициялықжлбаныжүзегеасырукестесікөрсетіліпинвестициялықкелісімшартқақолқойылады. Нысанныңқұрылысыбарысында - 4 жылғадейін ИА қатысушысыжердітегінжалғаалады, тек қанажерсалығынтөлейді;
 15. жекекәсіпкер, заңдытұлға;
 16. жобаныжүзегеасырудыңбекітілгенкестесінжасау (ИА өтінішберушісініңжәнебасқарушыкомпанияныңарасындағыжобаныжүзегеасырушартындакөрсетіледі);
 17. Жобаныжүзегеасырумерзімінбұзу ИА басқарушыкомпанияғаөтінішберушініңшығындарынөтеместеншартміндеттемелерінтоқтатуғақұқықбереді;
 18. алдыңғытехнологиялардықолдану, жоғарықосылғанқұн, өнімгесұраныс, өнімдіқайтажасаудеңгейі, экспортқашығумүмкіндігі, экономикалық, бюджеттік, ҚазақстанРеспубликасыүшінәлеуметтікәсерлер.

Инвестициялықжобаныңнегізгіқаражатына (CAPEX) өтінішберушініңөзініңжәнетартылғанинвестициясыныңкөлеміоғанбөлінгенжеручаскесінің 1га алаңына 120 млн. теңгеден кем болмауытиіс.